Αλέξανδρος Γ. Μακρυναίος
Ιστορία από της κοσμοκρατίας των Ρωμαίων μέχρι των καθ΄ ημάς χρόνων δια την Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξιν των Δημοτικών αμφότερων των φύλων
[1916, 6th edition]