Νικόλαος Δ. Νικολάου, Ι. Αγγελής (επιμέλεια)
Θεωρητική γεωμετρία δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1960, 4th edition]