Σπυρίδων Μηλιαράκης
Εγχειρίδιο Φυσικής Ιστορίας προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων τεύχος Β΄ Φυτολογία
[1903]