Δ. Δημητράκος
Γεωγραφία δια την Έκτην τάξιν του Δημοτικού Σχολείου
[1934]