Ε. Π. Παπανούτσος
Στοιχεία ψυχολογίας δια την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου
[1946]