Κώστας Καλοκαιρινός
Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή 146 π.Χ -1453 μ.Χ Β΄ Λυκείου
[1978, 3rd edition]