Βασίλειος Φάβης, Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος
Εκλογαί εξ αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων Δια την Β΄ και Γ΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1943]