Π. Γ. Τσιλήθρας
Εγχειρίδιον ζωολογίας Α΄ Γυμνασίου
[1967, 10th edition]