Λεωνίδας Σπ. Λιώκης
Στοιχεία Ανοργάνου Χημείας δια την Α΄ και Β΄ Λυκείου
[1967, 6th edition]