Λ. Παπαβρανούσης, Ν. Παπαδόπουλος
Το Συντακτικόν εις απλά μαθήματα βοηθητικόν βιβλίον δια τους μαθητάς των Γυμνασίων και των αντίστοιχων σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1958, 4th edition]