Γ. Σ. Βλέσσας
Φυτά και ζώα της πατρίδος μας για την Γ΄ Δημοτικού και το πρώτο έτος συνδιδασκαλίας