Δ. Κοντογιάννης, Ν. Κοντόπουλος, Μ. Οικονόμου, Κ. Α. Ρωμαίος
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1940]