Μιλτ. Α. Λουλουδόπουλος
Νέα ελληνικά αναγνώσματα προς χρήσιν Μέσων και Πρακτικών Εμπορικών Σχολών
[1931]