Βικ. Κρητικός, Γεωργ Παπαοικονόμου, Κ. Α Παπαχρίστος (σχόλια)
Εκλογαί εξ αρχαίων Ελληνικών συγγραφέων δια την Α΄ Τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1950, 1st edition]