Απολλόδωρος, Αιλιανός (Claudius Aelianus), Γεωργ. Παπαοικονόμου, Κωνστ. Χαραλαμπόπουλος (σχόλια)
Απολλόδωρου Βιβλιοθήκης και Αιλιανού ποικίλης Ιστορίας Εκλογαί δια τους μαθητάς της πρώτης τάξεως των Γυμνασίων και Ημιγυμνασίων
[1936, 1st edition]