Κυριάκος Κοσμάς
Αναγνωστικόν της λατινικής γλώσσης δια την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1943]